Advocaat Mattijs Vanmarcke

Algemene voorwaarden

 

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle door ons kantoor uitgevoerde opdrachten en diensten, behoudens een geschreven andersluidende overeenkomst tussen Advocaat Mattijs Vanmarcke (hierna: Mattijs).

 

Telkens een klant op Mattijs beroep doet, wordt de klant geacht deze algemene voorwaarden te aanvaarden, te hebben ontvangen en te kennen.

 

Totstandkoming en uitvoering van het mandaat

 

Mattijs zal pas geacht worden een mandaat te vervullen op voorwaarde dat de opdracht duidelijk schriftelijk werd bevestigd en deze ook uitdrukkelijk door Mattijs werd bevestigd. 

 

In elke hypothese, behoudens uitdrukkelijke en andersluidende schriftelijke overeenkomst, zal geen enkel mandaat of opdracht uitwerking krijgen zolang een provisie of eerste onderdeel van een vaste prijs - afspraak, voor zover deze werd gevraagd, niet volledig werd betaald. Het kantoor draagt in deze tussenperiode ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid. 

 

Informatie

 

Mattijs informeert de klant over de uitvoering van zijn opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak. 

 

De klant geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht alle nuttige informatie aan Mattijs. Alle nuttige stukken worden, indien mogelijk, bij aanvang van het dossier bezorgd aan Mattijs.

 

De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan ons verstrekte gegevens, informatie en stukken. De klant zal Mattijs ook op de hoogte brengen van eventuele nieuwe feiten of omstandigheden, van welke aard ook, die verband houden met de uitvoering van de opdracht. 

 

Beroep op derden

 

Buiten de gebruikelijke taken die in het advocatenkantoor worden vervuld, gaat de klant akkoord dat Mattijs voor specifieke of gespecialiseerde opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten, al dan niet binnen het kantoor, voor de uitvoering van zijn opdracht.

 

Wanneer het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de klant de keuze daarvan aan Mattijs.

 

De kosten hiervan worden aan kostprijs gefactureerd aan de klant.

Indien Mattijs het nodig acht, kan hij of zij een beroep doen op andere derden, zoals notarissen, (technisch) deskundigen of accountants, gekozen in overleg met de klant. De kosten ervan worden aan kostprijs gefactureerd aan de klant.


Kosten en erelonen

 

Bij aanvang van een dossier worden duidelijke afspraken gemaakt over het ereloon en kosten, en desgevallend de betalingsmodaliteiten, tussen Mattijs en de klant.

 

De factuur wordt verhoogd met BTW volgens het geldend tarief op datum van uitgifte van de factuur. Dit is op basis van het BTW – wetboek op heden 21 procent. 

 

De klant betaalt de voorschotten en/of de staat van kosten en ereloon van Mattijs binnen de veertien dagen na ontvangst van de uitnodiging tot betalen. 

 

Indien de klant niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot, de tussenstaat of de eindstaat moet hij deze staat binnen de veertien dagen na ontvangst aangetekend en schriftelijk protesteren en de reden kenbaar maken waarom hij/zij niet akkoord gaat met de ereloonstaat. 

 

Nadien wordt de klant geacht de factuur te hebben aanvaard.

 

De wet van 2 augustus 2002 ter bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties is hierop van toepassing.

 

Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een interest verschuldigd aan een interestvoet van 12 procent per jaar vanaf diens uitgifte.

 

Elke laattijdige betaling door de klant verleent Mattijs tevens het recht om een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen van 10% van de factuurbedragen. 

 

Alle kosten verbonden aan het invorderen van de achterstallige factuurbedragen via minnelijke en gerechtelijke weg, inclusief de gerechtsdeurwaarder- en advocaatkosten, zullen worden doorgerekend aan de klant.

 

In geval van niet-betaling is Mattijs tevens gerechtigd zijn werkzaamheden onmiddellijk te staken totdat de klant volledig aan zijn of haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, en zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid van Mattijs kan leiden. 

 

De klant zal hiervan vooraf op de hoogte worden gebracht.


Derdengelden

 

Mattijs stort alle bedragen die hij voor zijn klant ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan zijn klant. 

 

Mattijs mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de klant sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Hij brengt de klant hiervan schriftelijk op de hoogte. 

 

Mattijs stort alle bedragen die hij van de klant ontvangt voor rekening van derden zo snel mogelijk door aan deze derden. 


Aansprakelijkheid

 

Mattijs levert een inspanningsverbintenis die zij naar bestvermogen zal uitvoeren. Mattijs kan daarbij geen welbepaald resultaat garanderen.

 

Mattijs is hiervoor verzekerd via een collectieve verzekering ‘burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid’, afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies, bij Amlin Insurance SE via Vanbreda Risk & Benefits met polisnummer LXX034899. (hierna ‘Verzekering’)

 

De beroepsaansprakelijkheid van Mattijs en de advocaten die het dossier behandelen, is beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt via de Verzekering. De klant vindt de hoger vermelde Verzekering aldus voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de bewezen schade die zij/hij lijdt tengevolge van een beroepsfout van Mattijs, in alle gevallen en ongeacht het karakter van de fout, wordt beperkt tot het bedrag waarvoor de advocaat is verzekerd, zijnde 2.500.000 EUR per schadegeval.

 

Op vraag van de klant bezorgt Mattijs de polisvoorwaarden van deze verzekering.

 

Mattijs wijst elke aansprakelijkheid af, van welke aard ook, met betrekking tot adviezen en diensten die verstrekt worden door advocaten die geen deel uitmaken van ons kantoor, deskundigen of elke andere leverancier van diensten waarop het kantoor eventueel een beroep zouden moeten doen in het raam van onze bijstand in uw dossier. 

 

Mattijs kan gebeurlijk enkel aansprakelijk zijn voor schade die rechtstreeks voortvloeit uit de aan ons kantoor verleende opdracht.


Beroepsgeheim

 

Mattijs is onderworpen aan het beroepsgeheim. Alle brieven, adviezen, procedurestukken, enz. die Mattijs overmaakt aan klanten is onder uitdrukkelijk voorbehoud dat de klant de vertrouwelijkheid ervan respecteert. De klant mag voormelde documenten alsmede de inhoud ervan niet overmaken aan derden.


Intellectuele eigendom

 

De adviezen, opinies, schriftelijke stukken enz. uitgaande van Mattijs zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en mogen in geen geval gebruikt of gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Mattijs. Deze zijn eigen aan een specifieke klant en een gegeven situatie en kunnen derhalve niet zomaar aangepast of toegepast worden op andere situaties of andere personen, zonder een nieuwe analyse door Mattijs.

 

Beëindiging van de overeenkomst

 

Als het dossier wordt afgesloten, wordt de klant hiervan schriftelijk door Mattijs ingelicht.

 

Na het afsluiten van het dossier, wordt het dossier gearchiveerd en vijf jaar bijgehouden vanaf de datum van de brief waarin wordt meegedeeld dat de overeenkomst wordt beëindigd. Na vijf jaar wordt het dossier vernietigd.

 

De klant kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door Mattijs daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. 

 

Mattijs maakt zijn eindstaat van ereloon en kosten over aan de klant, rekening houdende met zijn prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. De advocaat kan geen  schadevergoeding vragen.

 

Op eerste verzoek zal Mattijs binnen een redelijke termijn aan de klant de stukken van het dossier terugbezorgen.

 

Mattijs kan ten allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door de klant hiervan schriftelijk te verwittigen.

 

Toepasselijk recht en geschillen

 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitsluiting van elk ander recht.

 

Geschillen behoren tot exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Kortrijk, zonder afbreuk te doen aan bevoegde instanties bij de Orde van Vlaamse balies of de balie van West-Vlaanderen.

 

Indien een of meerdere bedingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zouden zijn, dan tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan.